Цей курс підготовлено для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів освіти; завідувачів та методистів закладів дошкільної освіти; директорів та методистів закладів позашкільної освіти; керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад для навчання за програмою підвищення кваліфікації. 

Дистанційний курс передбачає систематизований аналіз методичних особливостей викладання економіки в технології проблемного навчання. Особливу увагу приділено методам активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, як найбільш ефективним засобам формування економічного мислення та його закріплення на рівні суспільної та побутової поведінки.

Мета курсу:

-       удосконалення професійних компетентностей, пов’язаних з педагогічною та методичною діяльністю вчителів економіки;

-       ознайомлення з теоретичними основами проблемного навчання;

-       опрацювання методів формулювання та розв’язування проблемних ситуацій;

-       освоєння методики та форм проведення навчальних занять в технології проблемного навчання.

Онлайн курс з методики основ формування здоров’язбережної і соціальної компетентності для вчителів, які викладають основи здоров’я та впроваджують здоров’язбережні превентивні  проекти, педагогів-організаторів, психологів, класних керівників, адміністрації закладів загальної середньої освіти. Розрахований на вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, які викладають предмет «Основи здоров’я» у 1–9 класах та/або проводять виховні години у 10-11 класах в рамках чинних стандартів для початкової, основної та старшої школи.

Он-лайн курс буде корисним для всіх бажаючих підвищити свій рівень компетентності з методики розвитку розвитку соціальних та життєвих навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки, успішної соціалізації і психосоціального розвитку дітей і підлітків віком від 6 до 17 років.

-         Підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів історії;

-         удосконалення вмінь та навичок формування аксіологічної компетентностей  учнів на уроках історії;

-         залучення до дослідницьких проектів з історії рідного краю

-         розширення методичного діапазону, збагачення їх творчого потенціалу;

-         забезпечення новою інформацією з історії подій Української революції 1917 – 1921 рр.

  • сформувати у здобувачів освіти розуміння понять «середовище», «освітнє середовище», «якість освіти», «моніторинг та самоекспертиза освітнього середовища»;
  • визначити педагогічні умови створення освітнього середовища;
  • розширити знання здобувачів освіти про структуру освітнього середовища, що визначає його внутрішню організацію, взаємозв’язок і взаємозалежність між його елементами;
  • ознайомити здобувачів освіти з етапами та особливостями формування освітнього середовища.

Спецкурс призначений для слухачів курсів підвищення кваліфікації з математики за очно-дистанційною формою навчання.

 

Упорядник: Ткаченко Л.А., методист науково-методичної лабораторії природничо-математичних дисциплін комунального закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Навчальна програма курсу укладена на основі законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової і повної середньої освіти «Математика», Концепції реалізації компетентнісного підходу в навчанні математики в основній школі. Вона відповідає чинній Програмі з математики, але водночас враховує практичне спрямування. Дана навчальна програма є складовою частиною професійного модуля у системі очно-дистанційного навчання підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Програма курсу спрямована на систематизацію знань й практичних навичок вчителів з питання розв’язування задач практичного змісту, що відіграє істотну роль у формуванні високого рівня математичних знань, умінь і навичок.

Завданням спецкурсу є формування методологічної і теоретичної компетентності вчителів, оновлення та поглиблення знань з фахової підготовки, формування вмінь використання новітніх освітніх та інформаційно- комунікаційних технологій.

Цей курс підготовлено для всіх категорій слухачів курсів, які працюють в професійно-технічній освіті для навчання за програмою підвищення кваліфікації.  В матеріалах курсу викладено психолого-педагогічні аспекти роботи з учнями ПТУ, які мають особливі потреби; сутність поняття «особливі потреби»; основні види порушень, з якими приходять учні на навчання в училище та основні напрямки психолого-педагогічного супроводу представників даної категорії.

Курс підготовлено для всіх педагогів, які створюють геніальні методичні матеріали та бажають навчитись їх охороняти.

"Кожен має право володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності..." 

Право інтелектуальної власності - у найширшому розумінні означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших галузях.

Курс призначено для вчителів, які планують створювати навчальні проєкти на уроках історії, правознавства та громадянської освіти. На курсі розглядаються питання історії створення та впровадження  технології проєктного навчання, методика створення навчальних проєктів, можливості інтеграції предметів в рамках одного проєкту та висвітлення його результатів за допомогою сучасних інформаційних технологій. 

Будемо сподіватися, що знання, якими Ви оволодієте в процесі вивчення даного курсу, знадобляться у Вашій майбутній професійній діяльності.

Бажаємо Вам у цьому найкращих успіхів!

У дистанційному курсі розглянемо можливості використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання. Курс призначено для вчителів,  які займаються освоєнням і ефективним упровадженням інноваційних технології в педагогічну практику, активним пошуком педагогічних методів, засобів і форм навчання.

Інформативне суспільство, що стрімко розвивається і змінюється, ставить перед системою післядипломної освіти завдання професійного підвищення кваліфікації відповідно до потреб сучасної школи. Вчителі повинні мати не лише ґрунтовні знання й вміння, а й такі якості особистості, як гнучкість, мобільність, критичне мислення, готовність доінноваційної діяльності, варіативної реалізації основних положень стандарту з урахуванням типів шкіл, можливостей педагогічних колективів тощо. Особливої актуальності набуває проблема підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з огляду на сучасні стратегії розвитку мистецької освіти.

Найскладнішим родом літератури в аспекті аналізу художнього твору є ліричний. Складність обумовлена тим, що у ліричних творах відсутня подія як така. Автор поетичного твору передає внутрішній стан ліричного героя, зображуючи його почуття, настрої, переживання.

Запропонований матеріал дасть змогу вчителям-словесникам і вчителям початкової школи удосконалити методику роботи над ліричними творами.

Курс призначений учителям-словесникам і вчителям початкової школи у процесі вивчення предмету «Літературне читання» (2-4 класи).

Програма курсу «Практичні заняття на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін» висвітлює актуальні питання підвищення кваліфікації та підготовки вчителів історії до організації та проведення практичних занять на уроках історії й суспільствознавчих дисциплін  в умовах дистанційного навчання.

Курс призначений для вчителів історії й суспільствознавчих дисциплін, які відповідно до програмових вимог організовують навчальну діяльність учнів під час практичних занять, навчають за алгоритмами аналізувати історичні джерела, використовуючи багатоперспективний підхід.

Курс призначений для всіх педагогів, які бажають навчитися критично оцінювати ресурси Інтернету (відокремлювати факти від вигадок, перевіряти надійність Інтернет-джерел, виявляти неправдиву інформацію), а також навчати цьому своїх учнів

Програму спецкурсу «Методичний менеджмент: технологія впровадження» розроблено у відповідності до реалізації освітньої програми  підготовки педагогічних кадрів з напрямку підвищення кваліфікації завідувачів, методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівників закладів освіти.

Курс призначено вчителям предмету «Захист Вітчизни» за тематичним планом програми № 2 для дівчат (юнаків, які за станом здоров’я, релігійними поглядами не вивчають основи військової справи – «Основи медичних знань» та юнаків (за тематичним планом програми № 1. Розділ VІІІ. Основи медичних знань і допомоги).

Курс призначений для вчителів, які бажають навчитися економному використанню власного часу та, попри завантаженість, знайти час для хобі, рідних, відпочинку.