Скретч (Scratch) - графічна мова та візуальне середовище об'єктно-орієнтованого програмування, ка дає змогу легко створювати власні проекти: анімаційні та інтеактивні історії, ігри, моделі тощо. 

Мета проекту Скретч - довести, що програмувати не лише просто, а й цікаво.

Тьютор: Литвиненко О.В.

Зміст курсу розроблений відповідно до ліцензованих освітньо-професійних програм КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського".

Програму курсу розрахована на 15 год. Курс складається з: настановного заняття  (1 год.), двох тем (6 год. і 5 год.) та діагностично-залікового заняття (3 год.).

Мета: дати слухачам теоретичні знання про терміни антропонім, антопоніміка, прізвище, прізвисько;

дослідити історію виникнення прізвищ у світі загалом та в українців зокрема;

виявити етимологічні особливості сучасних українських прізвищ;

дослідити вплив на сучасні українські прізвища мов і культур інших народів;

поглибити знання слухачів щодо відмінювання і правопису прізвищ;

закріпити теоретичні знання та використовувати їх при виконанні практичних завдань.

Цей курс підготовлено для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, вчителів  загальноосвітніх навчальних закладів; завідувачів, методистів та вихователів дошкільних навчальних закладів; директорів та методистів позашкільних навчальних закладів; керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів)  для навчання за програмою підвищення кваліфікації. 

Спецкурс призначений для слухачів курсів підвищення кваліфікації з математики за очно-дистанційною формою навчання.

 

Упорядник: Ткаченко Л.А., методист науково-методичної лабораторії природничо-математичних дисциплін комунального закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Навчальна програма курсу укладена на основі законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової і повної середньої освіти «Математика», Концепції реалізації компетентнісного підходу в навчанні математики в основній школі. Вона відповідає чинній Програмі з математики, але водночас враховує практичне спрямування. Дана навчальна програма є складовою частиною професійного модуля у системі очно-дистанційного навчання підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Програма курсу спрямована на систематизацію знань й практичних навичок вчителів з питання розв’язування задач практичного змісту, що відіграє істотну роль у формуванні високого рівня математичних знань, умінь і навичок.

Завданням спецкурсу є формування методологічної і теоретичної компетентності вчителів, оновлення та поглиблення знань з фахової підготовки, формування вмінь використання новітніх освітніх та інформаційно- комунікаційних технологій.

Мета:

  • створення моделі сучасного уроку літератури на основі інтертекстуального аналізу художнього твору та читацькоцентричної парадигми вивчення світової літератури у відповідності до нового Державного стандарту;
  • сприяти виявленню співвідношення понять «аналіз» та «інтерпретація» у процесі роботи з текстом на уроках літератури;
  •  з’ясувати особливості шкільного аналізу літературного твору і проблеми суб’єктивного художнього сприйняття учасників полілогу: автор – читач(учень) – читач(учитель);
  • удосконалювати систему самоосвітньої діяльності вчителя.

Головні завдання:

  • опрацювати науково-педагогічну та методичну літературу з визначеної теми;
  • окреслити сучасні підходи до викладання літератури в контексті нового Державного стандарту;
  • скласти алгоритм підготовки вчителя до уроку з використанням інтертекстуального аналізу художнього твору;
  • змоделювати психолого-технологічний супровід проведення аналізу художнього твору за новими програмами;

-         Підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів історії;

-         удосконалення вмінь та навичок формування аксіологічної компетентностей  учнів на уроках історії;

-         залучення до дослідницьких проектів з історії рідного краю

-         розширення методичного діапазону, збагачення їх творчого потенціалу;

-         забезпечення новою інформацією з історії подій Української революції 1917 – 1921 рр.

Курс призначений для вчителів трудового навчання (технологій),які займаються освоєнням і ефективним упровадженням проектної технології в педагогічну практику, активним пошуком педагогічних методів, засобів і форм навчання

Найскладнішим родом літератури в аспекті аналізу художнього твору є ліричний. Складність обумовлена тим, що у ліричних творах відсутня подія як така. Автор поетичного твору передає внутрішній стан ліричного героя, зображуючи його почуття, настрої, переживання.

Запропонований матеріал дасть змогу вчителям-словесникам і вчителям початкової школи удосконалити методику роботи над ліричними творами.

Курс призначений учителям-словесникам і вчителям початкової школи у процесі вивчення предмету «Літературне читання» (2-4 класи).

вивчення можливостей реалізації інклюзивного навчання та формування професійних компетенцій педагога щодо використання технологій диференційованого викладання в умовах інклюзивного навчального закладу; розширення психолого-педагогічних знань та вдосконалення фахових умінь щодо побудови освітнього процесу, спрямованого на надання якісної освіти всім учням.

Сучасна людина для успішної життєдіяльності не може бути осторонь інформаційних потоків. Стрімкий розвиток у глобалізованому сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій та системи мас-медіа нагально потребує цілеспрямованої підготовки як бібліотекарів, так і читачів (учнів, педагогів, батьків) до вмілого і безпечного користування ними.

Концепція «Нова українська школа», Закон України «Про освіту» окреслили нові завдання перед освітянами, виконання яких потребують сучасних моделей бібліотек закладів освіти – інформаційно-ресурсних центрів, здатних використовувати інноваційні підходи до організації бібліотечної справи та забезпечити належний інформаційний супровід освітнього процесу закладів освіти. При цьому вміле й ефективне поєднання бібліотекарем інформаційно-комунікаційних технологій та медіаресурсів стає важливим інструментом як для розширення інформаційно-освітнього простору користувачів, так і для підвищення рівня власної фахової діяльності та стимулом для професійного саморозвитку й самовдосконалення.

Ураховуючи актуальність окресленої проблеми щодо створення сучасної моделі бібліотеки, підвищений інтерес суспільства до формування особистості інформаційно та медіакомпетентної з розвиненим критичним мисленням, радимо бібліотекарям закладів загальної середньої освіти пройти навчання за дистанційним курсом з проблеми «Сучасні підходи до створення нової моделі бібліотеки – інформаційно-ресурсного центру закладу загальної середньої освіти».

Спецкурс «Базові навички медіатора в начальному закладі» розрахований на практичних психологів та соціальних педагогів, які працюють в закладах освіти і передбачає лекційні, практичні заняття, самостійну роботу, які спрямовані на підготовку їх як медіаторів для освіти шляхом імплементації кращих європейських та світових стандартів медіації, формування надання послуг медіації на професійних засадах, поширення практики мирного вирішення спорів ненасильницькими методами для миро будування, профілактики та розв’язання конфліктів у навчальному середовищі, в групах та громадах, які постраждали від конфлікту.

Курс призначено для вчителів,  які займаються  формуванням в учнів  інформаційної компетентності, активним пошуком педагогічних методів, засобів і форм навчання.

На курсі розглядаються питання інформаційної компетентності, її складників, місця в сучасній дидактиці та необхідність її формування для ефективної реалізації фахівця в сучасному глобалізованому світі. Вчителі матимуть змогу розвинути свої професійні навички, використовуючи інструменти для візуалізації даних, дотримуючись принципів академічної доброчесності. Адже справжній професіонал здатен до пошуку і добору відповідної інформації для успішного навчання здобувачів освіти та обміну знаннями з колегами за допомогою віртуальних платформ.