Базовими цілями дистанційного курсу “Методика підготовки до ЗНО «Як створити власне висловлення»” є оволодіння вчителем української мови і літератури методикою підготовки до написання власного висловлення на ЗНО. Мета курсу передбачає ознайомлення з певним обсягом навчальної інформації і виконання запропонованих практичних завдань, що передбачені програмою курсу. Структура курсу передбачає ознайомлення з методикою та етапами підготовки до написання власного висловлення, опрацювання теоретичного матеріалу щодо створення й перевірки власного висловлювання та практичну роботу з написання та перевірки власного висловлення. 

Мета курсу «Інтегроване навчання в початковій школі: тематичний та діяльнісний підходи»: ознайомлення слухачів курсів з поняттями «Інтеграція», «Інтегроване навчання», «Міжпредметний зв’язок» та особливостями застосування інтегрованого навчання в початкових класах у світлі реалізації концептуальних засад нової української школи.

Програма розроблена для учителів початкових класів, які підвищують кваліфікацію на курсах за очно-дистанційною формою навчання.

Програму курсу «Реалізація практичної складової програм освітньої галузі «Природознавство» розроблено у відповідності до реалізації освітньої програми  підготовки педагогічних кадрів з напрямку підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти (директори, заступники директорів із навчально-виховної, навчальної роботи), які викладають предмети освітніх галузей «Математика»,  «Природознавство».

“Змішане навчання” не є універсальним інструментом, який в один прекрасний момент переверне усе навчання з ніг на голову, але це той інструмент, який допоможе  подивитись на процес отримання знань трішки іншими очима, змінить наше ставлення до технологій, і найголовніше – дасть можливість спробувати себе у новій ролі.

Цей курс підготовлено для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, вчителів  загальноосвітніх навчальних закладів; завідувачів, методистів та вихователів дошкільних навчальних закладів; директорів та методистів позашкільних навчальних закладів; керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів)  для навчання за програмою підвищення кваліфікації.

Даний курс розкриває основні поняття професійної готовності вчителя до інноваційної педагогічної діяльності, основні принципи, на яких вона базується та її види.

Даний дистанційний курс розроблений для слухачів курсів підвищення  кваліфікації методистів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, заступників директорів з навчально-виховної та навчально-методичної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріали курсу відповідають вимогам ліцензованих освітньо-професійних програм комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», складаються із вступу до курсу, 2 навчально-практичних модулів, що включають теоретичний матеріал, 2 практичних робіт, однієї самостійної роботи та тестових завдань (вхідні, вихідні) для визначення рівня обізнаності та сформованості теоретичних знань слухачів із теми «Інноваційні підходи до науково-методичної роботи та критерії її ефективності».

Актуальність курсу підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів (резерву на ці посади) з проблеми«Колегіальне рішення: аналітико-прогностичний підхід до підготовки і проведення педагогічної ради» пояснюється необхідністю підвищення якості управлінської діяльності керівників навчальних закладів.

Динаміка розвитку світу, нові потреби, ідеї змінюють зміст понять не лише «освітній процес», а й “сучасний урок”, де вчитель не джерело знань, а наставник, що вчить вчитися, формує компетентності, які активізують потребу в самоосвіті, мобільності, інтеграції знань і розвитку креативного  мислення.

-         Підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів історії;

-         удосконалення вмінь та навичок формування аксіологічної компетентностей  учнів на уроках історії;

-         залучення до дослідницьких проектів з історії рідного краю

-         розширення методичного діапазону, збагачення їх творчого потенціалу;

-         забезпечення новою інформацією з історії подій Української революції 1917 – 1921 рр.

Упровадження нової ідеї, проекту або технології час­то наштовхується на різні перешкоди, які названо антиінноваційними бар'єрами. Щоб подолати всі ці бар'єри, педагог нерідко повинен не тільки виносити, осмислити, обґрунтувати іннова­ційну ідею, а й виявити громадянську мужність під час її реалізації.

Мета: дати слухачам теоретичні знання про терміни антропонім, антопоніміка, прізвище, прізвисько;

дослідити історію виникнення прізвищ у світі загалом та в українців зокрема;

виявити етимологічні особливості сучасних українських прізвищ;

дослідити вплив на сучасні українські прізвища мов і культур інших народів;

поглибити знання слухачів щодо відмінювання і правопису прізвищ;

закріпити теоретичні знання та використовувати їх при виконанні практичних завдань.