В межах даного дистанційного курсу ми опрацюємо матеріали щодо належної організації інклюзивного навчання, особливості навчання, виховання, розвитку та забезпечення індивідуального супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії.

Спецкурс «Комунікативний метод – шлях успішного навчання англійської мови» розрахований на вчителів англійської мови, які працюють в закладах освіти і передбачає лекційні, практичні заняття, самостійну роботу, спрямовані на поглиблення знань про комунікативний метод навчання та ознайомлення з основними техніками викладання.

Курс є складовою частиною професійного модуля у системі підвищення кваліфікації вчителів, які викладають предмет "Природознавство" за очно-дистанційною формою навчання.

Зміст курсу орієнтує вчителя на підвищення рівня професійної компетентності  щодо проведення практичних робіт на заняттях з природознавства. 

Онлайн курс з методики основ формування здоров’язбережної і соціальної компетентності для вчителів, які викладають основи здоров’я та впроваджують здоров’язбережні превентивні  проекти, педагогів-організаторів, психологів, класних керівників, адміністрації закладів загальної середньої освіти. Розрахований на вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, які викладають предмет «Основи здоров’я» у 1–9 класах та/або проводять виховні години у 10-11 класах в рамках чинних стандартів для початкової, основної та старшої школи.

Он-лайн курс буде корисним для всіх бажаючих підвищити свій рівень компетентності з методики розвитку розвитку соціальних та життєвих навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки, успішної соціалізації і психосоціального розвитку дітей і підлітків віком від 6 до 17 років.

Актуальність курсу підвищення кваліфікації вчителів хімії з проблеми «Методика складання та розв’язування розрахункових задач шкільного курсу хімії» пояснюється важливістю хімічних задач як засобу навчання, їх використання надає можливість реалізувати дидактичні принципи самостійності й активності, досягати міцності засвоєння знань та умінь, здійснювати зв’язок навчання з життям, реалізувати політехнічний принцип навчання хімії. Тому уміння розв’язувати та складати хімічні задачі й опанування методикою формування цих умінь в учнів є важливим показником готовності вчителя хімії до професійно-педагогічної діяльності.

   Розглядаючи навчання як цілеспрямований процес формування в учнів знаннєвої, вміннєвої, навичкової та ціннісних складових, необхідно враховувати вимоги суспільства до освіти. Сучасна освіта має бути неперервною, дистанційною, мобільною, проектною, технологічною, інтерактивною, діалогічною. Отже, траєкторія її розвитку спрямована у площину реалізації компетентнісного підходу.

   Визначальною відмінністю такого підходу є включення у структуру уроку реальних ситуацій, у яких задіюється наявний навчальний і життєвий досвід учня. Учитель має прогнозувати ті з них, що розраховані не тільки на «експлуатацію» індивідуальних особливостей школяра, а й передбачають формування і використання ним знань та способів виконання дій. Дієвість навчального досвіду, а не риси індивіда і є нормою освітнього результату в компетентнісному навчанні, зокрема й у процесі вивчення курсу математики.

    Даний курс спрямований на розкриття процесу проектування та моделювання уроку на засадах компетентнісного підходу та його аналіз.

Курс призначений для вчителів трудового навчання (технологій),які займаються освоєнням і ефективним упровадженням проектної технології в педагогічну практику, активним пошуком педагогічних методів, засобів і форм навчання

Тренінг «Діти з розладами аутичного спектру в освітньому просторі» розрахований на категорії педагогічних працівників, що працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, зокрема, з дітьми з розладами аутичного спектру.
Зміст тренінгу розроблений відповідно до ліцензованих освітньо-професійних програм КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського".
Програму тренінгу розрахована на 7 год. Курс складається з: двох тем (2 год. і 4 год.) та діагностично-залікового заняття (1 год.).

Формування в учителів правильного розуміння та свідомого ставлення до особливостей навчання, виховання та розвитку учнів молодшого шкільного віку іноземної мови; застосування вчителем сучасних тенденцій та нових підходів до організації навчального процесу під час навчання англійської мови з урахуванням специфіки навчання, виховання та розвитку молодших школярів; формування у вчителів навиків викладання іноземної мови за комунікативною методикою.

 

Цей курс підготовлено для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів освіти; завідувачів та методистів закладів дошкільної освіти; директорів та методистів закладів позашкільної освіти; керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад для навчання за програмою підвищення кваліфікації. 

Загальна мета курсу: ознайомитися із основними положеннями інклюзії, категорією осіб з особливими освітніми потребами, опрацювати організаційно-методичні умови здійснення належного інклюзивного навчання та піднімемо проблему універсального дизайну, розумного пристосування для інклюзивного освітнього середовища. 

Цільова аудиторія: директори, завідувачі філій, заступники директорів з навчальної, навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти в яких функціонують інклюзивні класи.