Курс є складовою частиною професійного модуля у системі підвищення кваліфікації вчителів, які викладають предмет "Природознавство" за очно-дистанційною формою навчання.

Зміст курсу орієнтує вчителя на підвищення рівня професійної компетентності  щодо проведення практичних робіт на заняттях з природознавства. 

Актуальність курсу підвищення кваліфікації вчителів хімії з проблеми «Методика складання та розв’язування розрахункових задач шкільного курсу хімії» пояснюється важливістю хімічних задач як засобу навчання, їх використання надає можливість реалізувати дидактичні принципи самостійності й активності, досягати міцності засвоєння знань та умінь, здійснювати зв’язок навчання з життям, реалізувати політехнічний принцип навчання хімії. Тому уміння розв’язувати та складати хімічні задачі й опанування методикою формування цих умінь в учнів є важливим показником готовності вчителя хімії до професійно-педагогічної діяльності.

Курс підготовлено для педагогічних працівників, які бажають зацікавити учнів своїм предметом, «сухий» теоретичний матеріал наповнити яскравими героями і динамічними подіями. Придумати свою історію і перетворити навчання в захоплюючий процес.

Зміст курсу розроблений відповідно до ліцензованих освітньо-професійних програм КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського".

Програму курсу розрахована на 15 год. Курс складається з: настановного заняття  (1 год.), двох тем (6 год. і 5 год.) та діагностично-залікового заняття (3 год.).

Мета курсу  - підвищення фахової майстерності вчителів, поглиблення знань педагогів про сучасні тенденції в методиці викладання та можливості використання інновацій на уроках,  організація безперервного розвитку педагогів на основі сучасних професійних стандартів і вимог, а також індивідуальних потреб кожного. Формування у вчителів високої методичної культури, спрямованої  на саморозвиток,  самовдосконалення, підвищення кваліфікації та майстерності.

Курс призначений для вчителів трудового навчання (технологій),які займаються освоєнням і ефективним упровадженням проектної технології в педагогічну практику, активним пошуком педагогічних методів, засобів і форм навчання