Розглядаючи навчання як цілеспрямований процес формування в учнів знаннєвої, вміннєвої, навичкової та ціннісних складових, необхідно враховувати вимоги суспільства до освіти. Сучасна освіта має бути неперервною, дистанційною, мобільною, проектною, технологічною, інтерактивною, діалогічною. Отже, траєкторія її розвитку спрямована у площину реалізації компетентнісного підходу.

   Визначальною відмінністю такого підходу є включення у структуру уроку реальних ситуацій, у яких задіюється наявний навчальний і життєвий досвід учня. Учитель має прогнозувати ті з них, що розраховані не тільки на «експлуатацію» індивідуальних особливостей школяра, а й передбачають формування і використання ним знань та способів виконання дій. Дієвість навчального досвіду, а не риси індивіда і є нормою освітнього результату в компетентнісному навчанні, зокрема й у процесі вивчення курсу математики.

    Даний курс спрямований на розкриття процесу проектування та моделювання уроку на засадах компетентнісного підходу та його аналіз.

Курс призначений для вчителів трудового навчання (технологій),які займаються освоєнням і ефективним упровадженням проектної технології в педагогічну практику, активним пошуком педагогічних методів, засобів і форм навчання

Курс підготовлено для методистів районних (міських) відділів освіти (центрів), які відповідають за викладання літератури, керівників закладів, які викладають літературу, викладачів вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти й учителів-словесників, котрі проходять навчання за програмою підвищення кваліфікації. 

Метою курсу є висвітлення теоретичних основ у застосуванні кольору в художніх творах, представлення практичних рекомендацій щодо застосування й оперування теоретичними поняттями «кольористика», «кольорослово», «психологізм», «внутрішнє буття художнього твору» та інших як важливих засобів розвитку художнього мислення учнів.

Курс спрямований на розкриття внутрішнього світу героїв як людей художнього простору та на розкриття психологічного компоненту у з'ясуванні характеру героя та вибору ним життєвого шляху.

Курс для вчителів, які цікавляться хмарними технологіями та бажають ознайомитися з основними поняттями та опанувати навичками їх використання в професійній діяльності.

Тренінг «Діти з розладами аутичного спектру в освітньому просторі» розрахований на категорії педагогічних працівників, що працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, зокрема, з дітьми з розладами аутичного спектру.
Зміст тренінгу розроблений відповідно до ліцензованих освітньо-професійних програм КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського".
Програму тренінгу розрахована на 7 год. Курс складається з: двох тем (2 год. і 4 год.) та діагностично-залікового заняття (1 год.).

Формування в учителів правильного розуміння та свідомого ставлення до особливостей навчання, виховання та розвитку учнів молодшого шкільного віку іноземної мови; застосування вчителем сучасних тенденцій та нових підходів до організації навчального процесу під час навчання англійської мови з урахуванням специфіки навчання, виховання та розвитку молодших школярів; формування у вчителів навиків викладання іноземної мови за комунікативною методикою.

 

Цей курс підготовлено для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів освіти; завідувачів та методистів закладів дошкільної освіти; директорів та методистів закладів позашкільної освіти; керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад для навчання за програмою підвищення кваліфікації. 

Загальна мета курсу: ознайомитися із основними положеннями інклюзії, категорією осіб з особливими освітніми потребами, опрацювати організаційно-методичні умови здійснення належного інклюзивного навчання та піднімемо проблему універсального дизайну, розумного пристосування для інклюзивного освітнього середовища. 

Цільова аудиторія: директори, завідувачі філій, заступники директорів з навчальної, навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти в яких функціонують інклюзивні класи.