Google Classroom – це безкоштовний сервіс, створений для навчальних закладів та некомерційних організацій G Suite. Даний сервіс можуть використовувати також ті, хто має обліковий запис Google. Завдяки Google Classroom спілкування між учасниками навчального процесу вийшло на новий рівень – наразі воно не обмежується межами закладу. Google Classroom – ефективний інструмент у впровадженні дистанційного навчання.

Курс розрахований на педагогічних працівників, які бажають навчитися працювати з сервісом Google Classroom та організовувати дистанційне навчання зі своїми учнями.

У дистанційному курсі розглянемо можливості “змішаного навчання” та його основні моделі. Курс призначено для вчителів,  які займаються освоєнням і ефективним упровадженням сучасних технології в педагогічну практику, активним пошуком педагогічних методів, засобів і форм навчання.

Спецкурс призначений для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики за очно-дистанційною формою навчання.

Навчальна програма курсу побудована на основі законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (Галузь «фізика»), навчальних програм з фізики, інструктивно-нормативних листів та інших нормативно-правових актів, що регулюють процес навчання фізики. Дана програма є складовою частиною професійного модуля у системі очно-дистанційного навчання підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Сучасна людина для успішної життєдіяльності не може бути осторонь інформаційних потоків. Стрімкий розвиток у глобалізованому сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій та системи масмедіа нагально потребує цілеспрямованої підготовки як бібліотекарів, так і читачів (учнів, педагогів, батьків) до вмілого і безпечного користування ними.

Концепція «Нова українська школа», Закон України «Про освіту» окреслили нові завдання перед освітянами, виконання яких потребують сучасних підходів до моделювання сучасного інформаційного простору бібліотеки та його інтеграції в освітній простір закладу освіти. При цьому вміле й ефективне поєднання бібліотекарем інформаційно-комунікаційних технологій та медіаресурсів стає важливим інструментом як для розширення інформаційно-освітнього простору користувачів, так і для підвищення рівня власної фахової діяльності та стимулом для професійного саморозвитку й самовдосконалення.

Ураховуючи актуальність окресленої проблеми щодо напрацювання ефективного інформаційного простору сучасної бібліотеки, підвищений інтерес суспільства до формування особистості інформаційно компетентної з розвиненим критичним мисленням, радимо бібліотекарям закладів загальної середньої освіти пройти навчання в рамках дистанційного семінару-практикуму  з проблеми «Інформаційний простір бібліотеки: нові можливості та нові підходи».

Програму спецкурсу «Методичний менеджмент: технологія впровадження» розроблено у відповідності до реалізації освітньої програми  підготовки педагогічних кадрів з напрямку підвищення кваліфікації завідувачів, методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівників закладів освіти.

-         Підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів історії;

-         удосконалення вмінь та навичок формування аксіологічної компетентностей  учнів на уроках історії;

-         залучення до дослідницьких проектів з історії рідного краю

-         розширення методичного діапазону, збагачення їх творчого потенціалу;

-         забезпечення новою інформацією з історії подій Української революції 1917 – 1921 рр.

Оскільки світ стає все більш складним і демократичним, очевидно, що молодь, як ніколи, потребує вміння вирішувати складні проблеми, критично ставитися до обставин, порівнювати альтернативні точки зору, приймати зважені рішення та знаходити нестандартні  підходи до викликів сьогодення, Також очевидним є те, що здатність критично мислити та креативно діяти є навичками, які треба формувати та розвивати в освітньому процесі.

Загальна мета курсу – сприяти розвитку професійної компетентності вчителів англійської мови шляхом опанування новітніми технологіями та стратегіями розвитку ключових умінь ХХІ століття.

Мета семінару-практикуму – надати здобувачам освіти систематизовані знання з теорії і практики управління, менеджменту; здійснити розвиток управлінських та фахових компетентностей керівників закладів дошкільної освіти, сформувати розуміння концептуальних основ управління закладом, надання практичних рекомендацій щодо науково-методичного супроводу освітнього процесу (складання освітньої програми, робота з батьками майбутніх школярів).

Програма курсу «Практичні заняття на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін» висвітлює актуальні питання підвищення кваліфікації та підготовки вчителів історії до організації та проведення практичних занять на уроках історії й суспільствознавчих дисциплін  в умовах дистанційного навчання.

Курс призначений для вчителів історії й суспільствознавчих дисциплін, які відповідно до програмових вимог організовують навчальну діяльність учнів під час практичних занять, навчають за алгоритмами аналізувати історичні джерела, використовуючи багатоперспективний підхід.