Актуальність курсу підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів (резерву на ці посади) з проблеми«Колегіальне рішення: аналітико-прогностичний підхід до підготовки і проведення педагогічної ради» пояснюється необхідністю підвищення якості управлінської діяльності керівників навчальних закладів.

Інформативне суспільство, що стрімко розвивається і змінюється, ставить перед системою післядипломної освіти завдання професійного підвищення кваліфікації відповідно до потреб сучасної школи. Вчителі повинні мати не лише ґрунтовні знання й вміння, а й такі якості особистості, як гнучкість, мобільність, критичне мислення, готовність до інноваційної діяльності, варіативної реалізації основних положень стандарту з урахуванням типів шкіл, можливостей педагогічних колективів тощо. Особливої актуальності набуває проблема підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з огляду на сучасні стратегії розвитку мистецької освіти.

Курс є складовою частиною професійного модуля у системі підвищення кваліфікації вчителів, які викладають предмет "Природознавство" за очно-дистанційною формою навчання.

Зміст курсу орієнтує вчителя на підвищення рівня професійної компетентності  щодо проведення практичних робіт на заняттях з природознавства. 

Економічна теорія Фрідріха Ліста залишається маловідомою для вчителів історії, географії та економіки. Але  її аспекти є надзвичайно важливими для формування в учителів та учнів усвідомлення процесів  розвитку економіки країни в кризовий період та інтеграції національної економіки у світовий простір. Крім того, цей курс дозволяє   реалізувати методичні можливості міжпредметних зв'язків та стане в нагоді вчителям історії, економіки, географії

Динаміка розвитку світу, нові потреби, ідеї змінюють зміст понять не лише «освітній процес», а й “сучасний урок”, де вчитель не джерело знань, а наставник, що вчить вчитися, формує компетентності, які активізують потребу в самоосвіті, мобільності, інтеграції знань і розвитку креативного  мислення.

Навчання має розвивати  критичне і творче мислення. Широке й ефективне впровадження  інноваційних технологій у освітній процес сприяє підвищенню його якості,зацікавленості учнів та вчителів. Однією з таких технологій, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу й систематизувати,  вирішувати  поставленні завдання, є технологія веб-квестів. Опанувати дану тeхнологію пропонує навчання на цьому дистанційному курсі.

У дистанційному курсі розглянемо можливості “змішаного навчання” та його основні моделі. Курс призначено для вчителів,  які займаються освоєнням і ефективним упровадженням сучасних технології в педагогічну практику, активним пошуком педагогічних методів, засобів і форм навчання.

Скретч (Scratch) - графічна мова та візуальне середовище об'єктно-орієнтованого програмування, ка дає змогу легко створювати власні проекти: анімаційні та інтеактивні історії, ігри, моделі тощо. 

Мета проекту Скретч - довести, що програмувати не лише просто, а й цікаво.

Тьютор: Литвиненко О.В.

Зміст курсу розроблений відповідно до ліцензованих освітньо-професійних програм КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського".

Програму курсу розрахована на 15 год. Курс складається з: настановного заняття  (1 год.), двох тем (6 год. і 5 год.) та діагностично-залікового заняття (3 год.).

Цей курс підготовлено для всіх категорій слухачів курсів, які працюють в професійно-технічній освіті для навчання за програмою підвищення кваліфікації.  В матеріалах курсу викладено психолого-педагогічні аспекти роботи з учнями ПТУ, які мають особливі потреби; сутність поняття «особливі потреби»; основні види порушень, з якими приходять учні на навчання в училище та основні напрямки психолого-педагогічного супроводу представників даної категорії.

Найскладнішим родом літератури в аспекті аналізу художнього твору є ліричний. Складність обумовлена тим, що у ліричних творах відсутня подія як така. Автор поетичного твору передає внутрішній стан ліричного героя, зображуючи його почуття, настрої, переживання.

Запропонований матеріал дасть змогу вчителям-словесникам і вчителям початкової школи удосконалити методику роботи над ліричними творами.

Курс призначений учителям-словесникам і вчителям початкової школи у процесі вивчення предмету «Літературне читання» (2-4 класи).

вивчення можливостей реалізації інклюзивного навчання та формування професійних компетенцій педагога щодо використання технологій диференційованого викладання в умовах інклюзивного навчального закладу; розширення психолого-педагогічних знань та вдосконалення фахових умінь щодо побудови освітнього процесу, спрямованого на надання якісної освіти всім учням.

Цей курс підготовлено для вчителів різних фахів, керівників закладів освіти та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів)  для навчання за програмою підвищення кваліфікації. Зміст курсу розроблений відповідно до ліцензованих освітніх програм КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського". Програму курсу розраховано на 15 год., вона містить: настановне заняття (1 год.), дві теми (6 год. і 5 год.) та діагностично-залікове заняття (3 год.).

Спецкурс «Базові навички медіатора в начальному закладі» розрахований на практичних психологів та соціальних педагогів, які працюють в закладах освіти і передбачає лекційні, практичні заняття, самостійну роботу, які спрямовані на підготовку їх як медіаторів для освіти шляхом імплементації кращих європейських та світових стандартів медіації, формування надання послуг медіації на професійних засадах, поширення практики мирного вирішення спорів ненасильницькими методами для миро будування, профілактики та розв’язання конфліктів у навчальному середовищі, в групах та громадах, які постраждали від конфлікту.