Навчання має розвивати  критичне і творче мислення. Широке й ефективне впровадження  інноваційних технологій у освітній процес сприяє підвищенню його якості,зацікавленості учнів та вчителів. Однією з таких технологій, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу й систематизувати,  вирішувати  поставленні завдання, є технологія веб-квестів. Опанувати дану тeхнологію пропонує навчання на цьому дистанційному курсі.

Курс призначено для вчителів,  які займаються  формуванням в учнів  інформаційної компетентності, активним пошуком педагогічних методів, засобів і форм навчання.

На курсі розглядаються питання інформаційної компетентності, її складників, місця в сучасній дидактиці та необхідність її формування для ефективної реалізації фахівця в сучасному глобалізованому світі. Вчителі матимуть змогу розвинути свої професійні навички, використовуючи інструменти для візуалізації даних, дотримуючись принципів академічної доброчесності. Адже справжній професіонал здатен до пошуку і добору відповідної інформації для успішного навчання здобувачів освіти та обміну знаннями з колегами за допомогою віртуальних платформ.

Курс підготовлено для педагогічних працівників, які бажають зацікавити учнів своїм предметом, «сухий» теоретичний матеріал наповнити яскравими героями і динамічними подіями. Придумати свою історію і перетворити навчання в захоплюючий процес.

Курс підготовлено для методистів районних (міських) відділів освіти (центрів), які відповідають за викладання літератури, керівників закладів, які викладають літературу, викладачів вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти й учителів-словесників, котрі проходять навчання за програмою підвищення кваліфікації. 

Метою курсу є висвітлення теоретичних основ у застосуванні кольору в художніх творах, представлення практичних рекомендацій щодо застосування й оперування теоретичними поняттями «кольористика», «кольорослово», «психологізм», «внутрішнє буття художнього твору» та інших як важливих засобів розвитку художнього мислення учнів.

Курс спрямований на розкриття внутрішнього світу героїв як людей художнього простору та на розкриття психологічного компоненту у з'ясуванні характеру героя та вибору ним життєвого шляху.

Курс «Орфоепічні норми сучасної української літературної мови» буде корисний учителям усіх категорій, керівниками, методистам РВО. Він розрахований на 15 годин, 2,5 тижня. 

Дистанційний курс «Художньо-педагогічні технології на уроках мистецтва» допоможе вчителям мистецтва в опануванні сучасними інноваційними художньо-педагогічними технологіями викладання мистецтва у закладах загальної середньої освіти. В ньому розкрито сутність таких художньо-педагогічних технологій, як інтегративні, проблемно-евристичні, інтерактивні, ігрові, музейні, медіа-технології, а також технології проектного моделювання уроків мистецтва у контексті компетентнісного підходу.

 

Цей курс підготовлено для вчителів, які працюють з обдарованими учнями, викладають у профільних класах.

Зміст курсу розробленийвідповідно до ліцензованих освітньо-професійних програм КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського».

Програму курсу розраховано на 15 год., вона містить: настановне заняття (1 год.), дві теми (6 год. і 6 год.) та діагностично-залікове заняття (2 год.).