Курс призначено для вчителів,  які займаються освоєнням і ефективним упровадженням уроків фізичної культури з елементами футболу в педагогічну практику, активним пошуком педагогічних методів, засобів і форм навчання.

Курс для вчителів, які цікавляться хмарними технологіями та бажають ознайомитися з основними поняттями та опанувати навичками їх використання в професійній діяльності.

Даний курс розкриває основні поняття професійної готовності вчителя до інноваційної педагогічної діяльності, основні принципи, на яких вона базується та її види.

Даний дистанційний курс розроблений для слухачів курсів підвищення  кваліфікації методистів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, заступників директорів з навчально-виховної та навчально-методичної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріали курсу відповідають вимогам ліцензованих освітньо-професійних програм комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», складаються із вступу до курсу, 2 навчально-практичних модулів, що включають теоретичний матеріал, 2 практичних робіт, однієї самостійної роботи та тестових завдань (вхідні, вихідні) для визначення рівня обізнаності та сформованості теоретичних знань слухачів із теми «Інноваційні підходи до науково-методичної роботи та критерії її ефективності».

Курс підготовлено для методистів районних (міських) відділів освіти (центрів), які відповідають за викладання літератури, керівників закладів, які викладають літературу, викладачів вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти й учителів-словесників, котрі проходять навчання за програмою підвищення кваліфікації. 

Метою курсу є висвітлення теоретичних основ у застосуванні кольору в художніх творах, представлення практичних рекомендацій щодо застосування й оперування теоретичними поняттями «кольористика», «кольорослово», «психологізм», «внутрішнє буття художнього твору» та інших як важливих засобів розвитку художнього мислення учнів.

Курс спрямований на розкриття внутрішнього світу героїв як людей художнього простору та на розкриття психологічного компоненту у з'ясуванні характеру героя та вибору ним життєвого шляху.

Спецкурс «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі» розрахований на практичних психологів і соціальних педагогів, які працюють в закладах освіти і передбачає лекційні, практичні заняття та самостійну роботу яка спрямована на поглиблення знань, уявлень про поняття «насильство» та його прояви в дитячому середовищі та бачення свого місця в розв’язанні проблеми насильства в дитячому середовищі.

Спецкурс призначений для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики за очно-дистанційною формою навчання.

Навчальна програма курсу побудована на основі законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (Галузь «фізика»), навчальних програм з фізики, інструктивно-нормативних листів та інших нормативно-правових актів, що регулюють процес навчання фізики. Дана програма є складовою частиною професійного модуля у системі очно-дистанційного навчання підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Дистанційний курс для вчителів української мови і літератури з проблеми «Методика підготовки до ЗНО: «Як створити власне висловлення»

Створюючи власне висловлення, учасник тестування повинен показати рівень сформованості в нього орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних, стилістичних навичок. А для цього його необхідно познайомити з вимогами до написання та оформлення власного висловлення на ЗНО з української мови і літератури, наголосити на основі успішного написання власного висловлення – чіткій структурі, логічністі й грамотністі.

Базовими цілями дистанційного курсу “Методика підготовки до ЗНО «Як створити власне висловлення»” є оволодіння вчителем української мови і літератури методикою підготовки до написання власного висловлення на ЗНО. Мета курсу передбачає ознайомлення з певним обсягом навчальної інформації і виконання запропонованих практичних завдань, що передбачені програмою курсу. Структура курсу передбачає ознайомлення з методикою та етапами підготовки до написання власного висловлення, опрацювання теоретичного матеріалу щодо створення й перевірки власного висловлювання та практичну роботу з написання та перевірки власного висловлення. 

Цей курс підготовлено для директорів, заступників директорів ЗНЗ; керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів); вчителів; для навчання за програмою підвищення кваліфікації.