Сторінка: 1 2 ()

Дистанційний курс «Теоретико-методичні основи інноваційної діяльності в дошкільному закладі» призначений для слухачів курсів педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

Цей курс підготовлено для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів; керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів)  

Серед виховних напрямів в системі роботи бібліотеки сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і створюють основу для формування свідомості молодого покоління українців. Виховання у молоді почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу.

Ураховуючи актуальність окресленої проблеми та підвищений інтерес суспільства до формування ціннісних орієнтацій молоді, радимо бібліотекарям загальноосвітніх навчальних закладів пройти навчання за дистанційним курсом з проблеми «Національно-патріотичне виховання учнів в умовах сучасного освітнього простору»

Дистанційний курс «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» призначений для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

Метою курсу є формування у слухачів знань про форми роботи з фізичного виховання в ДНЗ та раціонального їх використання у навчально-вихованому процесі з дітьми дошкільного віку.

Дистанційний курс «Розвиток мовлення дітей дошкільного віку»

призначений для слухачів курсів педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. 

Цей курс підготовлено для директорів, заступників директорів; завідувачів та методистів дошкільних навчальних закладів; директорів та методистів позашкільних навчальних закладів; керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів); вчителів; психологів та соціальних педагогів  для навчання за програмою підвищення кваліфікації.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і створюють основу для формування свідомості молодого покоління українців. Виховання у молоді почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу.

Ураховуючи актуальність окресленої проблеми та підвищений інтерес суспільства до формування ціннісних орієнтацій молоді радимо пройти навчання за дистанційним курсом з проблеми «Національно-патріотичне виховання учнів в умовах сучасного освітнього простору».

Мета вивчення спецкурсу:

  • · дати знання про сутність і природу конфліктів;
  • · розглянути види, структуру та причини педагогічних конфліктів;
  • · допомогти слухачам оволодіти технологіями управління конфліктом, засвоїти етапи та стилі їх розв’язання.

Дистанційний курс для вчителів української мови і літератури з проблеми «Розвиток  мовних компетентностей на уроках української мови» обумовлюється  необхідністю підготовки школяра до ефективного мовленнєвого спілкування: готовності розуміти мовлення інших, здатності до власної мовленнєвої творчості, що відповідає концепції мовної особистості.

Цей курс підготовлено для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів; завідувачів та методистів дошкільних навчальних закладів; директорів та методистів позашкільних навчальних закладів; керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів)  для навчання за програмою підвищення кваліфікації. 

Курс призначений для всіх педагогів, які бажають навчитися критично оцінювати ресурси Інтернету (відокремлювати факти від вигадок, перевіряти надійність Інтернет-джерел, виявляти неправдиву інформацію), а також навчати цьому своїх учнів

Формування в учителів правильного розуміння та свідомого ставлення до особливостей навчання, виховання та розвитку учнів молодшого шкільного віку іноземної мови; застосування вчителем сучасних тенденцій та нових підходів до організації навчального процесу під час навчання англійської мови з урахуванням специфіки навчання, виховання та розвитку молодших школярів; формування у вчителів навиків викладання іноземної мови за комунікативною методикою.

 

вивчення можливостей реалізації інклюзивного навчання та формування професійних компетенцій педагога щодо використання технологій диференційованого викладання в умовах інклюзивного навчального закладу; розширення психолого-педагогічних знань та вдосконалення фахових умінь щодо побудови навчально-виховного процесу, спрямованого на надання якісної освіти всім учням.

На сучасному етапі розвитку комп’ютерної техніки і інформаційних технологій домінуючим став напрямок, пов’язаний із зберіганням і обробленням даних. Інформація фактично стає фактором, який визначає ефективність будь-якої галузі діяльності. Сучасний світ інформаційних технологій неможливо уявити собі без використання баз даних.

З розвитком обчислювальної техніки змінювалися і основні напрямки її використання. Це привело до появи спеціалізованого програмного забезпечення, яке отримало назву  систем  керування  базами даних (СКБД). Саме СКБД  є невід’ємною і найбільш важливою частиною будь-якої інформаційної системи.

Організація та структурованість даних дозволяє значно спростити сприйняття інформації, дозволяють аналізувати і здійснювати управління інформаційними потоками.

Курс підготовлено для методистів районних (міських) відділів освіти (центрів), які відповідають за викладання літератури, керівників закладів, які викладають літературу, викладачів вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти й учителів-словесників, котрі проходять навчання за програмою підвищення кваліфікації. 

Метою курсу є висвітлення теоретичних основ у застосуванні кольору в художніх творах, представлення практичних рекомендацій щодо застосування й оперування теоретичними поняттями «кольористика», «кольорослово», «психологізм», «внутрішнє буття художнього твору» та інших як важливих засобів розвитку художнього мислення учнів.

Курс спрямований на розкриття внутрішнього світу героїв як людей художнього простору та на розкриття психологічного компоненту у з'ясуванні характеру героя та вибору ним життєвого шляху.

Найбільшим і найціннішим багатством кожної людини є її здоров’я. Конституція України визнає життя і здоров’я людини найвищими соціальними цінностями. Гарне здоров’я – це умова людського щастя, життєвого успіху, добробуту.

Тому на сьогодні найбільш актуальною проблемою виступає виховання особистості, здатної обирати здоровий спосіб життя як пріоритетний для досягнення успіху у ньому. Тому важливого значення набуває питання пошуку найдоцільнших методик навчання здоров`ю, які сприятимуть виробленню намірів та ставлень особистості до ведення здорового способу життя протягом усього життя.

Цей курс підготовлено для всіх категорій слухачів курсів для навчання за програмою підвищення кваліфікації.  В матеріалах курсу викладено психолого-педагогічні аспекти девіантної поведінки особистості, її види та причини, вікові особливості, звертається увага на профілактичну роботу по її попередженню. Надано вимоги до самостійної й практичної роботи, два варіанти тестів (вхідний і вихідний) для перевірки рівня знань слухачів і критерії для його оцінки.

Цей курс підготовлено для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, вчителів  загальноосвітніх навчальних закладів; завідувачів, методистів та вихователів дошкільних навчальних закладів; директорів та методистів позашкільних навчальних закладів; керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів)  для навчання за програмою підвищення кваліфікації. 

Курс призначено для креативних педагогів, які планують використовувати метод проектів у своїй педагогічній дільності.

Цей курс підготовлено для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів; завідувачів та методистів дошкільних навчальних закладів; директорів та методистів позашкільних навчальних закладів; керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міських рад) для навчання за програмою підвищення кваліфікації. 

Зміст курсу розроблений відповідно до ліцензованих освітньо-професійних програм КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського".

Сторінка: 1 2 ()