Керівники шкіл (директори, заступники директорів з навчально-виховної та науково-методичної роботи), які викладають математику, фізику, астрономію, інформатику.

Проблема: «Інформаційно-аналітичне управління як засіб розвитку інноваційних процесів у шкільній фізико-математичній освіті»

   Розглядаючи навчання як цілеспрямований процес формування в учнів знаннєвої, вміннєвої, навичкової та ціннісних складових, необхідно враховувати вимоги суспільства до освіти. Сучасна освіта має бути неперервною, дистанційною, мобільною, проектною, технологічною, інтерактивною, діалогічною. Отже, траєкторія її розвитку спрямована у площину реалізації компетентнісного підходу.

   Визначальною відмінністю такого підходу є включення у структуру уроку реальних ситуацій, у яких задіюється наявний навчальний і життєвий досвід учня. Учитель має прогнозувати ті з них, що розраховані не тільки на «експлуатацію» індивідуальних особливостей школяра, а й передбачають формування і використання ним знань та способів виконання дій. Дієвість навчального досвіду, а не риси індивіда і є нормою освітнього результату в компетентнісному навчанні, зокрема й у процесі вивчення курсу математики.

    Даний курс спрямований на розкриття процесу проектування та моделювання уроку на засадах компетентнісного підходу та його аналіз.

Дистанційний курс «Формування інноваційного простору навчального закладу» призначений для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів; завідувачів та методистів дошкільних навчальних закладів; директорів та методистів позашкільних навчальних закладів; керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міських рад) для навчання за програмою підвищення кваліфікації.

Сучасні онлайнові технології дозволяють створювати контент Інтернету (вміст) будь-якому користувачеві, навіть за умови, що людина не володіє спеціальною мовою програмування для створення Інтернет-додатків. Спецкурс «Онлайнові технології у роботі керівника загальноосвітнього навчального закладу» розрахований на слухачів курсів підвищення кваліфікації,  які мають базові навички роботи в мережі Інтернет та програмах пакета Microsoft Office. Навчально-тематичний план передбачає практичні форми занять, визначає теоретичну та практичну частину підготовки, дає змогу оперативно враховувати професійні запити і потреби слухачів.

Карта знань дозволяє зобразити певний процес або ідею повністю, а також утримувати одночасно у свідомості значну кількість даних, демонструвати зв’язки між окремими частинами, запам’ятовувати (записувати) матеріали та відтворювати їх навіть через тривалий термін у системі знань про певний об'єкти чи у певній галузі. Даний курс спрямований на створення ментальних карт (карти знань) різними онлайновими сервісами. 

Актуальність курсу підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів (резерву на ці посади) з проблеми«Колегіальне рішення: аналітико-прогностичний підхід до підготовки і проведення педагогічної ради» пояснюється необхідністю підвищення якості управлінської діяльності керівників навчальних закладів.

Даний дистанційний курс розрахований на категорію керівників навчальних закладів (директорів, заступників директорів з навчально-виховної, науково-методичної роботи) для навчання за програмою підвищення кваліфікації, що  відповідає вимогам ліцензованих освітньо-професійних програм КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського".

Програма навчання сприяє усвідомленню методологічних засад управління навчальним закладом, забезпечує систематизацію й узагальнення знань щодо стратегічного розвитку організації, технологій контрольно-аналітичної діяльності, формування, прийняття та виконання управлінського рішення.

У практичному форматі  робота в  курсі передбачає розробку стратегії розвитку навчального закладу, конструювання моделі організаційно-дорадчої  управлінської діяльності, відпрацювання прийомів і дій контрольно-аналітичної діяльності, створення ефективних критеріїв оцінки всіх підструктур навчального закладу.

 

Даний курс розкриває основні поняття професійної готовності вчителя до інноваційної педагогічної діяльності, основні принципи, на яких вона базується та її види.

Даний дистанційний курс розроблений для слухачів курсів підвищення  кваліфікації методистів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, заступників директорів з навчально-виховної та навчально-методичної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріали курсу відповідають вимогам ліцензованих освітньо-професійних програм комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», складаються із вступу до курсу, 2 навчально-практичних модулів, що включають теоретичний матеріал, 2 практичних робіт, однієї самостійної роботи та тестових завдань (вхідні, вихідні) для визначення рівня обізнаності та сформованості теоретичних знань слухачів із теми «Інноваційні підходи до науково-методичної роботи та критерії її ефективності».